Strona główna Spółdzielnia Mieszkaniowa 'BUDOWLANI' ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
WebMon        E-uslugi
 
 

 
Czas pracy SM:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00
SM BUDOWLANI
ul. T. Boya - Żeleńskiego 1
85 - 858 Bydgoszcz

Dział Obsługi Mieszkańcow
tel. 52 32-34-410
tel. 52 32-34-411
el. 52 32-34-463
tel. 52 32-34-456
tel. 52 32-34-469

Sekretariat
tel. 52 323 44 50
fax 52 361 82 57 sekretariat@smbudowlani.pl

Administracja "Na Skarpie"
52 361 01 96, 52 361 29 01
Administracja "Na Wyżynach"
52 362 11 22, 52 363-89-51
Administracja "Centrum"
52 341 49 11, 52 341 46 92
RADA NADZORCZA
radanadzorcza@smbudowlani.pl
Dyżury Rady Nadzorczej
w każdy pierwszy wtorek miesiąca
od 16.00 - 17.00
 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

 

przy ulicy Nowowiejskiego 3/76 o powierzchni użytkowej 30,80 m2 usytuowanym na II piętrze,
na które cena wywoławcza, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 109.000,-zł.

Lokal obejrzeć można po zgłoszeniu się w Administracji Osiedla „Na Skarpie” przy ulicy
Grzymały – Siedleckiego 42 (
' 52 361-29-01).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·         wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł na konto Spółdzielni PKO BP S.A. II O Bydgoszcz 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785 lub w kasie Spółdzielni

·          złożenie do dnia 11 października 2017 roku do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni
w budynku przy ulicy Tadeusza Boya – Żeleńskiego 1 oferty w zamkniętej kopercie.

Złożona oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię nazwisko, nazwa firmy w przypadku osób prawnych, NIP, PESEL),

- adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres siedziby firmy,

- oferowaną cenę,

- kserokopię dowodu wpłaty wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i stanem technicznym lokalu,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS oraz zaświadczenie
o numerze identyfikacyjnym REGON – gdy oferentem jest przedsiębiorca lub osoba prawna.

 

Ponadto informujemy, że:

- w przypadku wystąpienia tej samej ceny w składanych ofertach pierwszeństwo mają kolejno Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” posiadający prawo do lokalu, a następnie pozostali uczestnicy przetargu,

- wpłata wartości rynkowej lokalu (pomniejszona o wysokość wpłaconego wadium) wymagana jest
w terminie 30 dni od daty przetargu, co stanowi warunek do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrębnej własności lokalu,

- koszty związane z zawarciem umowy notarialnej we wskazanej przez Spółdzielnię Kancelarii Notarialnej
i założeniem księgi wieczystej ponosi nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2017 roku w siedzibie Spółdzielni o godz. 1000.

W przypadku braku wpłaty wartości rynkowej lub uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrębnej własności lokalu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Spółdzielni.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni
od dnia zamknięcia przetargu.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

poleć artykuł wersja do druku  

 

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy Certyfikowany Zarządca i Administrator Nieruchomości
NIP: 554-031-22-20 KRS: 0000069794 REGON: 000483398, e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl
Projekt i Wykonanie Logonet