Zatrudnimy - kierownika administracji osiedla

  2022-12-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"

 

CERTYFIKOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO "FAIR PLAY"
POSIADAJĄCE CERTYFIKAT "RZETELNA FIRMA"

ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO

Kierownika Administracji Osiedla

Zakres obowiązków:

Kierowanie całokształtem prac administracji osiedla, zgodnie z zakresem jej działania, a w szczególności:

1)      nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych,

2)      nadzór nad prowadzeniem administracji i eksploatacji budynków oraz urządzeń na osiedlu łącznie z ich konserwacją i remontami w ramach przyjętych planów techniczno-ekonomicznych,

3)      nadzór i organizacja pracy osób i firm zajmujących się utrzymaniem porządku na terenach i częściach wspólnych nieruchomości,

4)      podejmowanie inicjatyw mających na celu wzrost wydajności, postępu technicznego, zmniejszania kosztów, poprawienie płynności finansowej,

5)      inicjowanie kierunków prawidłowego działania, wskazywania sposobów i środków zapobiegających nieprawidłowościom i ich likwidację,

6)      nadzór nad wykonywaniem dostosowanych do potrzeb osiedla prac remontowych oraz usług remontowo-budowlanych na rzecz mieszkańców zgodnie z planami remontów,

7)      nadzór nad dokonywaniem okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, lokali i urządzeń osiedla, sprawdzanie protokołów z tych przeglądów oraz określanie na ich podstawie potrzeb remontowych i stopnia pilności robót,

8)      organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty remontowo-budowlane i usługi zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi Spółdzielni,

9)      nadzór nad sporządzaniem kalkulacji dla robót i usług budowlanych wykonywanych w ramach działania administracji,

10)  nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie terenów zielonych na osiedlu oraz urządzeń zabawowych dla dzieci,

11)  nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej urządzeń wspólnego użytku mieszkańców,

12)  uczestniczenie w odbiorach końcowych budynków od wykonawcy, ewidencjonowanie zgłoszonych usterek i wad budowlanych w okresie gwarancji, naliczanie kar oraz współpracy na tym odcinku z Działem Techniczno-Inwestycyjnym Spółdzielni,

13)  sprawdzanie rozliczeń faktur za roboty konserwacyjne, remontowe realizowane przez wykonawstwo własne i zewnętrzne,

14)  sprawowanie stałej kontroli stanu zaplecza i wyposażenia technicznego warsztatów,

15)  nadzór nad przyjmowaniem zwalniających mieszkań i przekazywanie ich użytkownikom zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,

16)  organizowanie i obsługa zebrań z mieszkańcami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

17)  współpraca z organami samorządowymi osiedla,

18)  składanie zamówień na materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności,

19)  współpraca z pracownikiem właściwym ds. obrony cywilnej oraz wykonywanie prac zleconych przez niego,

20)  nadzór nad dbaniem o należyte zabezpieczenie przeciwpożarowe w rejonie administracji osiedla,

21)  przyjmowanie członków Sp-ni i innych osób w sprawach skarg i wniosków oraz prawidłowe i terminowe załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami w statucie Sp-ni,

22)  znajomość przepisów prawnych niezbędnych na zajmowanym stanowisku i śledzenie zmian legislacyjnych;

23)  zarządzenie wspólnotami mieszkaniowymi, z którymi sp-nia ma zawarte oddzielne umowy.

 

Wymagania:

-        Preferowane wykształcenie wyższe (zwłaszcza po kierunkach związanych z budownictwem, zarządzaniem nieruchomościami),

-        Dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane,

-        Praktyczna znajomość zagadnień związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości,

-        Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

-        Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań w zakresie obowiązujących przepisów, komunikatywność i zaangażowanie,

-        Zdolności organizacji, planowania pracy oraz wykonywania pracy „pod presją czasu”,

-        Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

-        Umiejętności w zakresie obsługi klienta – kontakt z mieszkańcami,

-        Wysokie kompetencje interpersonalne,

-        Dyspozycyjność,

-        Prawo jazdy kat-B.

 

Zatrudnienie:

-        Stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę (pełen etat) w firmie o ugruntowanej, wysokiej pozycji na rynku;

-        Praca tylko w dni robocze;

-        Atrakcyjne wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe oraz możliwość nagradzania za ponadprzeciętne zaangażowanie;

-        Pakiet benefitów pracowniczych (dofinansowanie dodatkowej opieki medycznej, biletów na wydarzenia kulturalno-sportowe);

-        Rozbudowany pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dzieci itp.);

-        Możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach specjalistycznych, dofinansowanie studiów podyplomowych);

-        Przyjazną atmosferę pracy;

-        Realny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy;

-        Samodzielność w działaniu.

 

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny – należy dostarczyć (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną (sekretariat@smbudowlani.pl) do 15 stycznia 2023 r. 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez SM „Budowlani”, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

 

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Boya-Żeleńskiego 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

 

Dokumenty bez powyższej zgody nie będą rozpatrywane.

 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail sekretariat@smbudowlani.pl.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia.

 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować 52 366 44 00.