Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani realizuje projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na 36 budynkach”

Celem projektu jest: zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej - na terenie Bydgoszczy poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych.

Dane finansowe:
  • Koszt całkowity: 2 507 005,71 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 2 324 135,34 PLN
  • Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (EFRR): 1 000 000,00 PLN
Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) na 36 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na obszarze miasta Bydgoszczy. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a co się z tym bezpośrednio wiąże do poprawy stanu środowiska naturalnego. Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. Zainstalowana moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej nie będzie przekraczać 50 kWp. Łączna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 367 648 kWh/rok. Przewiduje się że w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych o ok. 298,53 Mg CO2/rok.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
  • Opracowanie studium wykonalności,
  • Opracowanie dokumentacji projektowej,
  • Roboty instalacyjno-montażowe,
  • Koszty pośrednie.