KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „BUDOWLANI” W BYDGOSZCZY

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bydgoszczy zapewniała będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółdzielnia dysponuje, że:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bydgoszczy - siedziba: 85-858 Bydgoszcz, ul. T. Boya - Żeleńskiego 1 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Spółdzielnię, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560), ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1222 z późn. zm.), Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy oraz przepisami prawa gospodarczego.

 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Spółdzielnię dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółdzielnią. W wymagających tego przypadkach Spółdzielnia ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

  Spółdzielnia deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez Spółdzielnię,
  • marketing usług własnych Spółdzielni oraz promowanie jej działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców zasobów spółdzielczych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „BUDOWLANI” w Bydgoszczy, w tym profilowaniu.

 5. Osobom, których dane Spółdzielnia przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” w Bydgoszczy przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa spółdzielczego i gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących mnie danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółdzielni.

 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze Spółdzielnią umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, podmioty dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.

 8. Spółdzielnia, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 9. W celu umówienia spotkania z Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 52 366 44 50 lub na adres e-mail: rodo@smbudowlani.pl. Wówczas zostaniecie Państwo umówienie na spotkanie na konkretny dzień i godzinę.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy