OFERTA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” –CERTYFIKOWANY ZARZĄDCA I ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" zarządza budynkami wielorodzinnymi, w tym budynkami wspólnot mieszkaniowych.

Spółdzielnia zarządza 205 nieruchomościami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 597.194 m2, 353 lokalami użytkowymi, których powierzchnia wynosi 42.113 m2 oraz 18 Wspólnotami Mieszkaniowymi

Zapewniamy pełną obsługę nieruchomości przez zatrudnionych w Spółdzielni pracowników posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe do zarządzania. Licencję Zarządcy Nieruchomości posiada 15 osób. Uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach (ogólnobudowlane, elektryczne, wod–kan, gaz, co, wentylacja, instalacje solarne i klimatyzacje) posiada 32 zatrudnionych pracowników.

Oferujemy:

w zakresie zarządzania i administrowania:

prowadzenie pełnej księgowości, rozliczania kosztów, przychodów i kont rozrachunkowych, w tym indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli, analizę kosztów mediów i usług, proponowanie wynikowych zaliczek, kontrolę rozliczeń z dostawcami mediów i usług, prowadzenie rachunku bankowego, dokonywanie terminowych płatności i rozliczeń Wspólnoty poprzez rachunek bankowy, przechowywanie dokumentacji Wspólnoty, prowadzenie rozliczeń podatkowych, sporządzenie rocznych planów finansowych i gospodarczych Wspólnoty, prowadzenie sprawozdawczości, w tym z realizacji planów finansowych i gospodarczych Wspólnoty.

w zakresie administracyjno –prawnym:

prowadzenie i aktualizację dokumentacji prawnej, w tym aktualnego wykazu lokali, właścicieli lokali, wraz z udziałami w części wspólnej, ilości osób zamieszkujących w lokalach, udzielanie właścicielom informacji o sytuacji finansowej Wspólnoty, jej reprezentowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty z właścicielami lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych oraz z innymi podmiotami, obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokali, składanie Zarządowi/Członkom Wspólnoty rocznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących zarządzanej nieruchomości, w terminie do końca I kwartału roku następnego – obsługa i opracowanie dokumentacji zebrań Wspólnoty, w tym rocznego zebrania właścicieli a także zebrań zwoływanych na wniosek właścicieli wg zasad określonych w umowie, opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów),pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i kosztów funduszu remontowego, poprzez wystawianie rachunków, książeczek opłat, właściwych faktur na okres ustalony przez Wspólnotę Mieszkaniową.

w zakresie obsługi technicznej:

prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji, nadzór bieżącej konserwacji oraz utrzymania porządku, nadzór nad wykonaniem usterek w okresie gwarancji i rękojmi wykonawcy, nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości (jeżeli do usunięcia awarii konieczne będzie użycie środków z funduszu remontowego wymagane będzie uzyskanie pisemnej zgody zarządu Wspólnoty), przygotowanie i organizacja przeglądów okresowych wynikających z przepisów prawa budowlanego, przegląd techniczny do określenia potrzeb remontowych, prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, prowadzenie książki obiektu budowlanego, planowanie niezbędnych remontów, nadzór nad remontami oraz ich odbiór, bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzonych prac remontowych, sporządzenie wstępnych kosztorysów remontowych oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonywania zaplanowanych prac

Dodatkowo oferujemy:

Usługi pogotowia technicznego w części nieruchomości wspólnej czynne w dni robocze

od 15.00 do 22.00 i w dni wolne od pracy w godz.8.00 do 20.00. W wypadkach szczególnych, np. nagłych awarii, również w nocy.

Usługi WUKO –posiadamy sprzęt do usuwania zapchań instalacji kanalizacyjnej części wspólnej (piony i poziomy instalacji kanalizacyjnej).

Zarządzając tak dużą ilością nieruchomości budynkowych i lokalowych posiadamy bardzo szeroki wachlarz firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię, w tym również Wspólnot. Ciągła weryfikacja firm pod kątem jakości świadczonych usług pozwala realizować prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Organizacja przetargów nieograniczonych pozwala pozyskiwać do współpracy nowe firmy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Profesjonalność i uczciwość, jaką gwarantujemy to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonej.

Kontakt:

Wprowadź ID wspólnoty:

Szukaj