Walne Zgromadzenie

 • Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 • Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, gdy liczba członków przekroczy 500 osób.
 • Rada Nadzorcza ustala ilość części Walnego Zgromadzenia, oznakowanie części Walnego oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.
 • Członkowie oczekujący biorą udział w określonej przez Radę Nadzorczą jednej części Walnego Zgromadzenia.
 • Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i praw do lokali.
 • Członkowie niezależnie od ilości posiadanych praw do lokali zaliczonych do różnych części Walnego Zgromadzenia mogą być obecni i brać udział w głosowaniu tylko w jednej wybranej przez siebie części Walnego Zgromadzenia.
 • Członkowie osoby fizyczne mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
 • Członkowie osoby prawne mogą brać udział przez osobę upoważnioną do reprezentowania lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.
 • Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych nie mogą być członkami organów Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu biorą one udział przez swoich przedstawicieli ustawowych.
 • We wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
 • Członkowie mają prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy członek korzysta, nie mają prawa zabierać głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
 • Rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 • Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat, oraz podziału nadwyżki bilansowej.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.
 • Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni.
 • Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady.
 • Uchwalanie zmian Statutu.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
 • Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.
 • Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.
 • Wybór delegatów na Kongres Spółdzielczości lub Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w kadencji 2019-2022

Przewodnicząca: Gabriela Kowalska

Zastępca Przewodniczącej: Hubert Fletka

Sekretarz: Julia Piaskowska

Komisja Członkowsko-Regulaminowa

Przewodniczący: Artur Kotko

Zastępca Przewodniczącego: Mateusz Majewski

Sekretarz: Marcin Dziennik

Członek: Tomasz Chojnacki

Członek: Michalina Kopczyk

Członek: Robert Wysocki

Komisja Techniczno-Innowacyjna

Przewodnicząca: Anna Wojnarowicz

Zastępca Przewodniczącej: Hubert Fletka

Sekretarz: Teresa Doczekalska

Członek: Waldemar Paterek

Członek: Robert Jankowski

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Barbara Kowalska

Zastępca Przewodniczącej: Jakub Samburski

Sekretarz: Małgorzata Maciejewska

Członek: Julia Piaskowska

Członek: Gabriela Kowalska

Członek: Anna Roszak

UWAGA! ZMIANA FORMUŁY DYŻURU RADY NADZORCZEJ

W celu umówienia wizyty z przedstawicielem Rady Nadzorczej, prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 52 366 44 08 lub na adres email: radanadzorcza@smbudowlani.pl . Wówczas zostaniecie Państwo umówienie na spotkanie z przedstawicielem Rady Nadzorczej na konkretny dzień i godzinę.


Zarząd Spółdzielni

Jacek Kołodziej

Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni

Zdzisława Knapińska

Zastępca Prezesa, Zastępca Dyrektora

UWAGA! ZMIANA FORMUŁY DYŻURU ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Dyżur Zarządu odbywa się w godzinach pracy po wcześniejszym umówieniu się
pod numerem telefonu 52 366 44 00, tel. kom. 500 524 230 lub adresem email: asystentka.zarzadu@smbudowlani.pl


Rady Osiedli

Rada Osiedla "Centrum"

Przewodnicząca: Elżbieta Krzymin

Zastępca Przewodniczącej: Tadeusz Karczewski

Sekretarz: Zenon Zawada

Członek: Zygmunt Błaszczyk

Członek: Zofia Olechnowicz

Rada Osiedla "Na Skarpie"

Przewodnicząca: Magdalena Glon-Polewska

Zastępca Przewodniczącej: Jadwiga Pawłowska

Sekretarz: Agata Kulupa

Członek: Kazimierz Budziak

Członek: Barbara Kozik

Członek: Wojciech Małek

Rada Osiedla "Na Wyżynach"

Przewodnicząca: Maciej Kamiński

Zastępca Przewodniczącego: Bożena Mułkowska

Sekretarz: Anna Dynarowicz-Kijek

Członek: Krzysztof Kozłowski

Członek: Maria Sierko

Członek: Waldemar Ziółkowski



Dyżur Rad Osiedli odbywa się w formie telefonicznej po wcześniejszym zgłoszeniu sprawy do administracji osiedla telefonicznie lub mailowo.



Administracja "Centrum"

 • Bydgoszcz, ul. Czerkaska 32
 • tel. 52 3664300
 • centrum@smbudowlani.pl

Administracja "Na Skarpie"

 • Bydgoszcz ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 42
 • tel. 52 3664100
 • naskarpie@smbudowlani.pl

Administracja "Na Wyżynach"

 • Bydgoszcz, ul. Przyjazna 13
 • 52 3664200
 • nawyzynach@smbudowlani.pl