Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

 
położonego przy ulicy Kasztanowej 45/1 o powierzchni użytkowej 39,45 m2 usytuowanego na parterze, na które cena wywoławcza, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 193.000 zł.

Na stronie internetowej: www.smbudowlani.pl zostały umieszczone zdjęcia lokalu mieszkalnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·          wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł na konto Spółdzielni PKO BP S.A. II O Bydgoszcz 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785


·          złożenie do dnia 07.04.2021 roku oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem – przetarg 


Złożona oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię nazwisko, nazwa firmy w przypadku osób prawnych, NIP, PESEL),

- adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres siedziby firmy, numer telefonu

- oferowaną cenę,

- kserokopię dowodu wpłaty / przelewu wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i stanem technicznym lokalu,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – gdy oferentem jest przedsiębiorca lub osoba prawna.

Ponadto informujemy, że:

- w przypadku wystąpienia tej samej ceny w składanych ofertach pierwszeństwo mają kolejno Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” posiadający prawo do lokalu, a następnie pozostali uczestnicy przetargu,

- wpłata wartości rynkowej lokalu (pomniejszona o wysokość wpłaconego wadium) wymagana jest w terminie 30 dni od daty przetargu, co stanowi warunek do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrębnej własności lokalu,

- koszty związane z zawarciem umowy notarialnej we wskazanej przez Spółdzielnię Kancelarii Notarialnej i założeniem księgi wieczystej ponosi nabywca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 roku w siedzibie Spółdzielni o godz. 1000

Z uwagi na okres pandemii otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów.

W przypadku braku wpłaty wartości rynkowej lub uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrębnej własności lokalu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.


Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie kontaktując się z Działem Obsługi Mieszkańców pod nr telefonu 52 366 44 63

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki

Nazwa Opis
 20200401154222.jpg  
 20200401154222.jpg  
 20200401154234.jpg  
 20200401154222.jpg  
 20200401154225.jpg  
 20200401161504.jpg  
 20200401161639.jpg  
 20200401154234.jpg  
 M-1.pdf  

Data ogłoszenia:

2021-03-25 r.

0948

Termin składania ofert:

2021-04-07 r.

1500

Otwarcie ofert:

2021-04-08 r.

1000

Dodano przez: admin