Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych:


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

W BYDGOSZCZY

UL. TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO 1

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

1)      Oferty pisemne do przetargu, należy składać do dnia 20.04.2021r. do godziny 1100 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1. Ofertę z proponowaną miesięczną stawką czynszową netto należy złożyć w kancelarii Spółdzielni ( osobiście lub za pośrednictwem poczty ) w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem – OFERTA NA PRZETARG, najem lokalu, garażu lub miejsca postojowego –– jego adres.

2)       Z uwagi na pandemię, osobiste złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez wrzucenie oferty do skrzynki na korespondencje znajdującą się przy wejściu do siedziby Spółdzielni. Korespondencja w skrzynce jest wyjmowana na bieżąco, ponadto członek komisji przetargowej otworzy ją w dniu 20.04.2021r. o godz. 1200 celem sprawdzenia czy znajdują się w niej oferty na przetarg. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się termin wpływu oferty do Spółdzielni. 

3)      Osoba zainteresowana może zaproponować tylko jedną stawkę najmu. Wymagane jest złożenie podpisu.  i dołączenie do oferty (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółek)  aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, numer nadania NIP, Regon. Do stawki czynszowej doliczane będą media min. (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energia elektryczna itp.)

4)      Do 19.04.2021r. do godz. 1100 należy również wpłacić wadium w wysokości ustalonej w załączniku. Wadium można wnieść na konto w PKO BP S.A. O/BYDGOSZCZ 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785. Datą wniesienia wadium jest wpływ pieniędzy na konto Spółdzielni. Wpłacone wadium zostanie zwrócone oferentowi, którego oferta najmu (lub dzierżawy) nie została przyjęta. Najemcy ustalonemu w wyniku przetargu wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej. W przypadku rezygnacji oferenta z przejęcia lokalu lub podpisania umowy o najem – wpłacone wadium ulega przepadkowi.

5)      Oferty dotyczące przetargu zostaną otwarte komisyjnie w dniu 20.04.2021r. o godz. 1215 w lokalu Spółdzielni a zainteresowani będą powiadomieni pisemnie o przyjęciu lub odrzuceniu ofert w ciągu 14 dni od daty otwarcia przetargu. Lokal, garaż, lub miejsce postojowe zostanie przekazany do najmu oferentowi proponującemu najkorzystniejsze dla Spółdzielni warunki najmu.

6)      Zastrzega się możliwość odrzucenia ofert osób posiadających przeterminowane zobowiązania wobec Spółdzielni oraz unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny i swobodny wybór ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,

7)      Dostosowanie lokalu do potrzeb Najemcy następować będzie w uzgodnieniu ze Spółdzielnią

8)      Projekt umowy stanowi załącznik do przetargu. Ewentualne uwagi i propozycje zmian w umowie należy zgłosić w ofercie przetargowej.

9)      Dodatkowe informacje o lokalach użytkowych można uzyskać w Siedzibie Spółdzielni (pokój nr 102) lub telefonicznie pod numerami 52 3664431/59l.p.

Adres lokalu użytkowego

pow. użytkowa

 

Informacje dodatkowe

 

Wadium

 

 

 

1.

 

Adama Grzymały –

Siedleckiego 30

lok. nr 1

 

 

97,65m2

 

W pawilonie wolnostojącym, lokal na parterze

 

 

2.500 zł

2.

 

 

Wojska Polskiego 19B lok. nr 12 na piętrze

 

 

81,46m2

 

W pawilonie wolnostojącym, lokal dwupoziomowy parter i piętro

 

 

2.000zł

 

 

3.

 

T. Boya-Żeleńskiego 4 pawilon

dostępne natychmiast

 

 

256,00m2

 

 

 

Pawilon wolnostojący

 

3.000zł

4.

Ogrody 31 lok. 44A

11 piętro w budynku mieszkalnym

8,70m2

11 piętro w budynku mieszkalnym,  działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

250zł

5.

Ogrody 29 lok. 47B

11 piętro w budynku mieszkalnym

11,00m2

11 piętro w budynku mieszkalnym,  działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku   

250złData ogłoszenia:

2021-03-31 r.

0927

Termin składania ofert:

2021-04-20 r.

1100

Otwarcie ofert:

2021-04-20 r.

1200

Dodano przez: Artur Gołata