Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” na podstawie § 52 ust. 3 oraz  § 53 Statutu w związku z wygaśnięciem prawa do lokalu oraz prawami osób trzecich do wkładu mieszkaniowego

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ulicy Bohaterów Kragujewca 5/39

o powierzchni użytkowej 52,97 m2 usytuowanego na pierwszym piętrze, na które cena wywoławcza, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 253.000 zł.

Zdjęcia lokalu zostały umieszczone na stronie internetowej: www.smbudowlani.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

·     wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł na konto Spółdzielni PKO BP S.A. II O Bydgoszcz 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785
·    
złożenie do dnia 30.08.2021 roku oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem – przetarg  

Złożona oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię, nazwisko, nazwa firmy w przypadku osób prawnych, NIP, PESEL),
- adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres siedziby firmy, numer telefonu

- oferowaną cenę,

- kserokopię dowodu wpłaty / przelewu wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i stanem technicznym lokalu,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS oraz zaświadczenie

o numerze identyfikacyjnym REGON – gdy oferentem jest przedsiębiorca lub osoba prawna.

 Ponadto informujemy, że:
- w przypadku wystąpienia tej samej ceny w składanych ofertach pierwszeństwo mają kolejno Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” posiadający prawo do lokalu, a następnie pozostali uczestnicy przetargu,

- wpłata wartości rynkowej lokalu (pomniejszona o wysokość wpłaconego wadium) wymagana jest
w terminie 30 dni od daty przetargu, co stanowi warunek do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrębnej własności lokalu,
- koszty związane z zawarciem umowy notarialnej we wskazanej przez Spółdzielnię Kancelarii Notarialnej
i założeniem księgi wieczystej ponosi nabywca.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2021 roku w siedzibie Spółdzielni o godz. 1000

Z uwagi na okres pandemii otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów.

W przypadku braku wpłaty wartości rynkowej lub uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrębnej własności lokalu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 366 44 91

Załączniki

Nazwa Opis
 20210504_125029_1.jpg  
 20210504_124735.jpg  
 20210504_124722_1.jpg  
 20210504_124901_1.jpg  
 20210504_125006_1.jpg  
 20210504_124849.jpg  
 20210504_125541_1.jpg  
 m-39.pdf  
 20210504_124735_1.jpg  
 20210504_124735_1.jpg  

Data ogłoszenia:

2021-08-18 r.

0758

Termin składania ofert:

2021-08-30 r.

1500

Otwarcie ofert:

2021-08-31 r.

1000

Dodano przez: Aleksandra Bilecka