Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY NA NAJEM MIEJSCA POSTOJOWEGO PRZY UL. SŁOWIAŃSKIEJ 1

Przedmiotem najmu jest :

miejsce postojowe nr  82 o pow. 15,02m2w podziemnym parkingo – garażu przy ul. Słowiańskiej 1:

cena wywoławcza 150 zł plus podatek VAT

1.      W przetargu oferty mogą składać wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 1

2.      Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł na konto w PKO BP S.A. II/Oddział Bydgoszcz nr 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785 najpóźniej do dnia 12.09.2022r. do godz. 1100 Jeżeli wadium wpłynie po terminie, to oferta nie zostanie uwzględniona w przetargu. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy.

3.      Pisemne oferty z proponowaną stawką za najem miejsca postojowego należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. T. Boya - Żeleńskiego 1 (sekretariat) do dnia 12.09.2022r. do godz. 1100. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wpłatę wadium. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Spółdzielni. Zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia przetargu.

4.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2022r. o godz. 1215.

5.      Zastrzega się możliwość odrzucenia ofert osób posiadających przeterminowane zobowiązania wobec Spółdzielni oraz unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny i swobodny wybór ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami.

 

 

Data ogłoszenia:

2022-08-10 r.

1250

Termin składania ofert:

2022-09-12 r.

1100

Otwarcie ofert:

2022-09-12 r.

1215

Dodano przez: Aleksandra Bilecka