Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ulicy: - Glinki 116/63 o powierzchni użytkowej 50,90 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” na podstawie § 52 ust. 3 oraz § 53 Statutu w związku z wygaśnięciem prawa do lokalu oraz prawami osób trzecich do wkładu mieszkaniowego ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ulicy:

Glinki 116/63 o powierzchni użytkowej 50,90 m2 usytuowanego na I piętrze, na które cena wywoławcza, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 238.000 zł.

Lokal obejrzeć można po zgłoszeniu się w Administracji Osiedla „Na Wyżynach” przy ulicy Przyjaznej 13 - 52 366 42 00.
Rzut mieszkania został umieszczony na stronie internetowej: www.smbudowlani.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł na konto Spółdzielni PKO BP S.A. II O Bydgoszcz 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785

- złożenie do dnia 14.04.2023 roku do godziny 13:00 w Sekretariacie Spółdzielni w budynku przy ulicy Boya-Żeleńskiego 1 oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem – przetarg - mieszkanie

Złożona oferta powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko, nazwa firmy w przypadku osób prawnych, NIP, PESEL),
- adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres siedziby firmy, numer telefonu,
- oferowaną cenę,
- kserokopię dowodu wpłaty / przelewu wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i stanem technicznym lokalu,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – gdy oferentem jest przedsiębiorca lub osoba prawna.

Ponadto informujemy, że:
- w przypadku wystąpienia tej samej ceny w składanych ofertach pierwszeństwo mają kolejno Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” posiadający prawo do lokalu, a następnie pozostali uczestnicy przetargu,
- wpłata wartości rynkowej lokalu (pomniejszona o wysokość wpłaconego wadium) wymagana jest w terminie 50 dni od daty przetargu, co stanowi warunek do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrębnej własności lokalu,
- koszty związane z zawarciem umowy notarialnej we wskazanej przez Spółdzielnię Kancelarii Notarialnej i założeniem księgi wieczystej ponosi nabywca.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2023 roku w siedzibie Spółdzielni o godz. 10:00

W przypadku braku wpłaty wartości rynkowej lub uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia odrębnej własności lokalu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Załączniki

Nazwa Opis
 M-63.pdf  M-63

Data ogłoszenia:

2023-03-31 r.

0817

Termin składania ofert:

2023-04-14 r.

1300

Otwarcie ofert:

2023-04-17 r.

1000

Dodano przez: Artur Gołata