Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:konkurs ofert: NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 i 2024

 Rada Nadzorcza i Zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy

 Ogłasza konkurs ofert:

 NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 i 2024

Oferta powinna zawierać:

  • informację o Oferencie, w tym: ilość zatrudnionych biegłych rewidentów, numer i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów, numer i data wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
  • informacja na temat posiadanej polisy ubezpieczeniowej OC działalności podmiotu;
  • wskazanie metod i proponowanych terminów badania sprawozdania finansowego;
  • termin dostarczenia do Spółdzielni sprawozdania z badania (nie później niż do 15.03.2024 za 2023r. i nie później niż do 15.03.2025 r. za 2024. );
  • cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie sprawozdania z badania i uczestniczenie w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  • informację o dotychczasowym doświadczeniu w przeprowadzaniu badań sprawozdawczości w spółdzielniach mieszkaniowych (wykaz spółdzielni z podaniem za jaki rok przeprowadzono badanie).

 Pisemne oferty z adnotacją
"Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024"
należy przesłać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”
85-858 Bydgoszcz, ul. T.Boya Żeleńskiego 1

lub złożyć w sekretariacie Spółdzielni - pokój 108, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2023 r. do godz. 10:00

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Data ogłoszenia:

2023-10-10 r.

1541

Termin składania ofert:

2023-10-25 r.

1000

Otwarcie ofert:

2023-10-25 r.

1400

Dodano przez: Artur Gołata