Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy, ul. Tadeusza – Boya Żeleńskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych:

 

l.p.

Adres lokalu użytkowego

pow. użytkowa

 

Informacje dodatkowe

 

Wadium

 

1.

 

Chodkiewicza 64-66 lokal nr 6   

 

 

ok. 55,00m2

 

Lokal w stanie deweloperskim do najmu

 

 

2.500 zł

2.

 

Komuny Paryskiej miejsce do parkowania

nr 27

 

 

Miejsce nr 27

 

 

parking - miejsce postojowe

 

 

100zł

3.

 

Ogrody 14 miejsce postojowe nr 5

 

 

15,21m2

 

miejsce postojowe w podziemnym parkingo-garażu (trudne do parkowania)

 

 

200 zł

 4.

 

 

Magnuszewska 5 miejsce postojowe nr 5

 

 

15,85m2

 

miejsce postojowe w podziemnym parkingo-garażu

 

 

210 zł

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

W BYDGOSZCZY, UL. TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO 1

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

1)      Oferty pisemne do przetargu, należy składać do dnia 28.11.2023 r. do godziny 1100 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1. Ofertę z proponowaną miesięczną stawką czynszową netto należy złożyć w kancelarii Spółdzielni (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem – OFERTA NA PRZETARG, najem lokalu, garażu lub miejsca postojowego –– jego adres.

2)      Osoba zainteresowana może zaproponować tylko jedną stawkę najmu. Wymagane jest złożenie podpisu.  i dołączenie do oferty (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółek) aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, numer nadania NIP, Regon. Do stawki czynszowej doliczane będą media min. (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energia elektryczna itp.- nie dotyczy miejsc postojowych)

3)      Do 28.11.2023 r. do godz. 1100 należy również wpłacić wadium w wysokości ustalonej w załączniku. Wadium można wnieść na konto w PKO BP S.A. O/BYDGOSZCZ 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785. Datą wniesienia wadium jest wpływ pieniędzy na konto Spółdzielni. Wpłacone wadium zostanie zwrócone oferentowi, którego oferta najmu (lub dzierżawy) nie została przyjęta. Najemcy ustalonemu w wyniku przetargu wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej. W przypadku rezygnacji oferenta z przejęcia lokalu lub podpisania umowy o najem – wpłacone wadium ulega przepadkowi.

4)      Oferty dotyczące przetargu zostaną otwarte komisyjnie w dniu 28.11.2023 r. o godz. 1215 w lokalu Spółdzielni a zainteresowani będą powiadomieni pisemnie o przyjęciu lub odrzuceniu ofert w ciągu 14 dni od daty otwarcia przetargu. Lokal, garaż lub miejsce postojowe zostanie przekazany do najmu oferentowi proponującemu najkorzystniejsze dla Spółdzielni warunki najmu.

5)      Zastrzega się możliwość odrzucenia ofert osób posiadających przeterminowane zobowiązania wobec Spółdzielni oraz unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny i swobodny wybór ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,

6)      Dostosowanie lokalu do potrzeb Najemcy następować będzie w uzgodnieniu ze Spółdzielnią

7)      Projekt umowy stanowi załącznik do przetargu. Ewentualne uwagi i propozycje zmian w umowie należy zgłosić w ofercie przetargowej.

8)      Dodatkowe informacje o lokalach użytkowych można uzyskać telefonicznie pod numerami 52 3664431 / 52 3664459

 

Bydgoszcz, dnia 07.11.2023 r.

 

 

 

 

 

 


Załączniki

Nazwa Opis
 umowa-projekt.doc  

Data ogłoszenia:

2023-11-14 r.

1132

Termin składania ofert:

2023-11-28 r.

1100

Otwarcie ofert:

2023-11-28 r.

1215

Dodano przez: Aleksandra Bilecka