Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych

l.p.

Adres lokalu użytkowego

pow. użytkowa

 

Informacje dodatkowe

 

Wadium

 

1.

 

 

Magnuszewska 3 lok. nr 5

 

 

 

117,86m2

 

W budynku mieszkalno-usługowym parter, lokal użytkowy dostępny od II.2023 r.

 

 

2.500zł

2.

 

Tadeusza Boya-Żeleńskiego 18

 

 

159,80m2

 

W pawilonie handlowo-usługowym

lokal na parterze

 

 

3.000złSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

W BYDGOSZCZY, UL. TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO 1

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

1)      Oferty pisemne do przetargu, należy składać do dnia 19.12.2022r. do godziny 1100 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1. Ofertę z proponowaną miesięczną stawką czynszową netto należy złożyć w kancelarii Spółdzielni (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem – OFERTA NA PRZETARG, najem lokalu, garażu lub miejsca postojowego –– jego adres.

2)      Osoba zainteresowana może zaproponować tylko jedną stawkę najmu. Wymagane jest złożenie podpisu.  i dołączenie do oferty (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółek)  aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, numer nadania NIP, Regon. Do stawki czynszowej doliczane będą media min. (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energia elektryczna itp.)

3)      Do 19.12.2022r. do godz. 1100 należy również wpłacić wadium w wysokości ustalonej w załączniku. Wadium można wnieść na konto w PKO BP S.A. O/BYDGOSZCZ 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785. Datą wniesienia wadium jest wpływ pieniędzy na konto Spółdzielni. Wpłacone wadium zostanie zwrócone oferentowi, którego oferta najmu (lub dzierżawy) nie została przyjęta. Najemcy ustalonemu w wyniku przetargu wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej. W przypadku rezygnacji oferenta z przejęcia lokalu lub podpisania umowy o najem – wpłacone wadium ulega przepadkowi.

4)      Oferty dotyczące przetargu zostaną otwarte komisyjnie w dniu 19.12.2022r. o godz. 1215 w lokalu Spółdzielni a zainteresowani będą powiadomieni pisemnie o przyjęciu lub odrzuceniu ofert w ciągu 14 dni od daty otwarcia przetargu. Lokal, garaż, lub miejsce postojowe zostanie przekazany do najmu oferentowi proponującemu najkorzystniejsze dla Spółdzielni warunki najmu.

5)      Zastrzega się możliwość odrzucenia ofert osób posiadających przeterminowane zobowiązania wobec Spółdzielni oraz unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny i swobodny wybór ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,

6)      Dostosowanie lokalu do potrzeb Najemcy następować będzie w uzgodnieniu ze Spółdzielnią

7)      Projekt umowy stanowi załącznik do przetargu. Ewentualne uwagi i propozycje zmian w umowie należy zgłosić w ofercie przetargowej.

8)      Dodatkowe informacje o lokalach użytkowych można uzyskać telefonicznie pod numerami 523664431/523664459

Załączniki

Nazwa Opis
 wzór umowy.doc  

Data ogłoszenia:

2022-12-06 r.

1428

Termin składania ofert:

2022-12-19 r.

1100

Otwarcie ofert:

2022-12-19 r.

1215

Dodano przez: Artur Gołata